Skolemiljø

Alle elever i grunnskolen har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolene skal planlegges, bygges, tilrettelegges og drives slik at det blir tatt hensyn til tryggheten, helsen, trivselen og læringen til elevene.

Alle elevene har rett til en arbeidsplass som er tilpasset deres behov. Skolen skal innredes slik at det blir tatt hensyn til de elevene ved skolen som har funksjonshemming.

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremme et godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve trygghet og sosialt tilhørighet.

Elevene skal engasjeres i planleggingen og gjennomføringen av arbeidet for å fremme helse, miljø og trygghet ved skolen. Skolen skal legge oppgaver til rette for elevene etter hvert som det er naturlig for de enkelte trinn.

Elevrådet kan utnevne skolemiljørepresentanter til å ivareta elevene sine interesser overfor skolen og myndighetene i saker som har med skolemiljøet å gjøre.

Skolemiljøutvalg

I følge Opplæringsloven § 11-1a skal det opprettes skolemiljøutvalg ved alle grunnskoler. Skolemiljøutvalget skal ha et særlig ansvar for å holde seg orientert om og uttale seg om skolemiljøet (§ 9a). Utvalget skal være et rådgivende organ for skolen i arbeidet med skolemiljøet. Utvalget har ikke beslutningsmyndighet. Skolene kan velge å bruke styret som skolemiljøutvalg eller opprette et eget skolemiljøutvalg.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
25.06.2011

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Kommunale virksomheter