Folkehelse

Folkehelse defineres som «befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen». Folkehelsearbeid er «samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som påvirker som direkte eller indirekte påvirker helsen» (Lov om folkehelse §3)

Folkehelsearbeidet er sektorovergripende og omfatter tiltak i mange samfunnssektorer med sikte på å:

Utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil

Fremme trygghet og medvirkning for den enkelte og gode oppvekstvillkår for barn og ungdom

Forebygge sykdommer og skader

Lov om folkehelse trådde i kraft 1.januar 2012 og legger vekt på fem grunnleggende prinsipper i folkehelsearbeidet; prinsippet om å utjevne sosiale helseforskjeller, ”helse i alt vi gjør” (Health in All Policies), bærekraftig utvikling, føre-var og medvirkning.

Kommunen har ansvar for en rekke oppgaver i dette arbeidet. Alt fra rent vann, avfallshåndtering, trafikksikkerhet, sikre barn og unge gode oppvekstmiljø og utdanning mm. Folkehelseperspektivet skal også ivaretas i kommunens ulike planprosesser.

Vennesla kommune samarbeider med andre kommuner, Fylkeskommunen og frivilligsektor for å sikre at folkehelseperspektivet blir best mulig ivaretatt. Kommunen skal medvirke til å gjennomføre nasjonale satsningsområder.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
17.01.2013