Avfallshåndtering

Avfall Sør samler inn og behandler alt husholdningsavfall og næringsavfall i Vennesla kommune.

Du finner derfor mest informasjon om avfall, renovasjon og søppel på hjemmesiden til Avfall Sør. Du kan også kontakte kundesenteret til Avfall Sør på telefon 38 17 70 70. 

På siden Renovasjon finner du litt generell informasjon. Der ligger også  tømmekalenderen, som viser når søpla hentes der du bor. 
 
Avfallsplaner
Hvis du skal bygge eller rive bygninger/konstruksjoner over en viss størrelse, må det utarbeides planer for hvordan avfallet skal håndteres. Kontakt Enhet for plan- og utbygging for fler opplysninger.
 
Forsøpling
Det er ikke tillatt å kaste eller oppbevare avfall slik at dette fører til skade eller ulempe for miljøet, eller er skjemmende.

Forbudet gjelder altså dersom avfallet medfører fare for forurensning eller direkte fysisk skade. Eksempler på det siste er knust glass og hermetikkbokser som dyr eller mennesker kan skade seg på. I tillegg gjelder det dersom forsøplingen av estetiske grunner påvirker omgivelsene.

Bestemmelsen gjelder ikke bare forsøpling av annen manns grunn eller offentlig eiendom, men også forsøpling av egen eiendom. Kommunen kan gi pålegg om at det skal ryddes opp i avfallet.

Reglene om forsøpling finner du i forurensningsloven § 28.

Avfallsbrenning
Det er ikke tillatt å brenne avfall. Unntaket er der det er gitt tillatelse til forbrenningsanlegg for avfall fra Fylkesmannen eller Statens forurensningstilsyn.

Avfall Sør
Avfall Sør AS (tidligere RKR) et interkommunalt selskap som håndterer avfall i Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla. De har hatt ansvar for innsamling av husholdningsavfall og næringsavfall siden 1. juli 2009.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
24.11.2011

Kontaktinformasjon

Servicetorget:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00

Sentralbordet:
Telefon:
(+47) 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: (+47) 38 15 79 19

Åpningstider: Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.

Kommunale virksomheter