Kommunale avgifter og gebyrer

I høyre meny finner du en oversikt over avgifter, betalingssatser, gebyrer og priser i Vennesla kommune.

Det er kommunestyret som vedtar betalingssatsene for de kommunale tjenestene.

Skattesatser / marginavsetning
Skatten for 2017 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.
Marginavsetningen settes til 11 %

Eiendomsskatt
I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 videreføres det for 2017 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen.

Eiendomsskattesatsen for 2017 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 11. første ledd. For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen for 2017 til 4,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven § 12a.

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr 225.000,- pr. boenhet, jfr. Eiendomsskatteloven § 11, annet ledd.

Eiendommer nevnt i Eiendomsskatteloven § 5 fritas for eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens § 7a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte liste. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomsskattelovens § 7b.

Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret.

Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret.

Kommunale avgifter og betalingssatser

• Vann, avløp og renovasjon (VAR)
Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet.

• Feiegebyr
Settes til kr 310,- pr. boenhet med pipe.

•Gebyrer med hjemmel i plan- og bygningslovens §33-1, matrikkellovens §32 og eierseksjonslovens §7
 
Gebyrregulativ

Barnehage
Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av Stortinget.

For sen henting av barn i barnehage
Gebyret settes til kr 350,- pr gang.

• Bevillingsgebyr
Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter.

• Manglende parkeringsplasser i sentrum
Satser for 2017 settes til kr. 125.000,- pr. plass.

• Festeavgift for graver
Settes til kr. 2.700,- for en periode på 10 år.

• Stell av graver på kirkegården
Settes til fra kr 1.055,- pr. grav.

• Husleie for kommunale utleieboliger


• Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser
Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 2,5 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.-/maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats.

Satser for sosialhjelp
Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner.

Tilskudd til private barnehager
Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd:

• Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass / oppholdstime,
kr 185.503,- pr heltidsplass for barn under 3 år, og kr 88.168,- for barn over 3 år.
• Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats.

Familiebarnehager gis følgende tilskudd:
• Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats.
• Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats.

Tilskudd
Det bevilges kr 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen

Generelt
Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte.

Publisert
22.10.2009
Sist endret
03.01.2017