Seksjon for oppvekst

Seksjon for oppvekst er en del av rådmannens stab på strategisk nivå.  Seksjonen har overordnet ansvaret for oppvekstssektoren. Innen disse områdene skal seksjonen ha fokus på overordnet faglig utvikling, planlegging av framtidas tjenestebehov og koordinering av kommunale tjenester.
Målet for seksjon for kommunale tjenester er å gi best mulig tjenester til innbyggerne i tråd med lokale og nasjonale politiske føringer.


Barnehageadministrasjon:
Seksjonen har to årsverk som arbeider for barnehagene i kommunen. Ansvarsområder er bl.a fagutvikling med kompetanseheving av personalet, samordnet opptak, sørge for nok barnehageplasser, godkjenning, tilsyn og veiledning, forvaltning av offentlige tilskudd.
Se også Barnehagene i Vennesla.


Skoleadministrasjon:

I staben er tre ansatte med skole som sitt fagfelt. De viktigste oppgavene for staben er pedagogisk utvikling, merkantile servicefunksjoner, personalstyring, økonomistøtte, saksbehandling, planarbeid og generell støttefunksjon for grunnskolene, voksenopplæring og kulturskolen.
Se også Grunnskolene i Vennesla 

Mobilt team:
Mobilt team er et kommunalt lavterskeltilbud som bistår skolene med tilrettelegging for elever med atferd- og samspillproblematikk. I samarbeid med lærere jobber vi med observasjon, veiledning, og undervisning av elever og klasser.

Vi deltar i samarbeid mellom skole og hjem, og i tverretatlig samarbeid. Skoler, foresatte, PPT og andre kan kontakte oss. Henvendelser besvares innen en uke.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
05.02.2015

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef:
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 57 951
Rådgiver barnehage:
Bess M. Thormodsæter
Telefon: 38 13 73 13 / 906 79 724

Rådgiver barnehage:
Anita Kverneland
Telefon 38 13 72 69 / 982 99 849

Rådgiver skole:
Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver skole:
Aud Marit Emanuelsen 
Telefon: 38 13 70 70 / 473 39 801

Rådgiver skole:
Audhild Linde Røed
Telefon 38 13 72 41

Mobilt team:
Ole Kristian Mykland
Telefon 922 52 516

Kari O. Gjerald
Telefon 915 91 732

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg, Venneslamoen 1