Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Vedtatt av Vennesla kommunestyret 29.09.2011, sak 58/11. 

Bestemmelsene gjelder fra 1. november 2011. 

Bestemmelsene er å betrakte som avtalevilkår mellom kommunen og abonnentene, og det er derfor viktig at abonnentene gjør seg kjent med vilkårene. 

Kommunen har som eier av offentlige vann- og avløpsanlegg, behov for å fastsette hvilke leveringsbestemmelser og vilkår vi stiller for tilknytning til disse.

Samtidig er det viktig å stille krav til aktører som planlegger og utfører arbeid på private vann- og avløpsanlegg som tilknyttes kommunalt nett, slik at dette blir utført på en betryggende måte med hensyn til funkjonssikkerhet og anleggs- og utstyrskvalitet. 

Kort om bestemmelsene:

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Administrative bestemmelser:

 Heftet tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.

Bestemmelsene gjelder både for eksisterende og nye abonnenter.

For eksisterende abonnenter gis det unntak for søknadsplikten for eksisterende anlegg der det ikke foretas vesentlige endringer, jf. pkt. 2.2, og kravet til avstandsgrensen på 4 meter for eksisternde bebyggelse jf. pkt. 3.4.

Abonnenten er ansvarlig for at hans private vann- og avløpsanlegg til enhver tid er i forskriftsmessig stand, og at de til enhver tid gjeldende bestemmelser om bruk av anlegget blir fulgt. Abonnenten er også ansvarlig for at hans husstand, leieboere og andre som benytter hans anlegg, overholder abonnementsvilkårene, jf. pkt. 1.4. 

Godkjent foretak er ansvarlig for at de private vann- og avløpsanlegg blir planlagt og utført i samsvar med med gjeldende lov- og regleverk. Alle arbeider på private vann- og avløpsanlegg og sanitærinstallasjoner skal utføres av godkjent foretak, med mindre kommunen har godkjent en annen utførende, jf. pkt. 1.4.

Ved behov for stenging av offentlig ledninger på grunn av tilknytning, opphør eller omlegging av privat stikkledning som beskrevet i pkt.. 3.6 må abonnenten betale for dette (jf. tilleggsbestemmelsene side 8) 

Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller produkter som kan være brann- eller ekplosjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg. Eksempelvis skal farlig avfall leveres til godkjent mottak, legemiddelrester til apotek og hygieneprodukter avhendes gjennom avfallsinnsamlingen. Eksempel på dette er bensin, maling, lakk, sprøytemidler, olje, fett, sot, legemidler, kvikksølv, vaskefiller, bind, bleier, tamponger og q-tips, jf. 3.12. Påslipp av oppmalt matavfall til offentlig avløpsanlegg er forbudt. 

Kommunen har ansvaret for bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale ledninger for vann og avløp.

Abonnenten har tilsvarende ansvar for bygningenens sanitærinstallasjoner og private vann- og avløpsanlegg.

Kommunen er uten ansvar for ulemper eller skader hos abonnenten som skyldes feil på det kommunale nettet, med mindre svikten skyldes forsettelig eller uaktsomt forhold fra kommunens side (pkt 3.14). 

Dette innebærer et betydeligere større ansvar på abonnentene for sikring av egne anlegg mot for eksempel tilbakeslag. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp – Tekniske bestemmelser:

For eksisterende abonenter gjelder de tekniske bestemmelse knyttet til oppføring av anlegg bare for følgende punket:

•Pkt. 3.5 For avløpsledninger settes det krav til 90 cm overhøyde fra påkoblingspunkt på hovedledningen og opp til laveste innvendige vannlås. Det betyr at bygningseier er ansvarlig for eventuell ombygging av sitt sanitæranlegg til strengere tekniske krav (tilbakevirkende kraft).

•Pkt. 2.4, vedrørende sikring mot forurensning av drikkevann (NS-EN 1717. Det vises til "Miljøblad nr 61 – Sikring mot tilbakestrømming av forurenset væske til drikkevannsledninger".

Bestemmelsen har hjemmel for tilbakevirkende kraft, med hovedfokus mot industriforetak. 

Takvann og overflatevann (overvann) skal primært håndteres på egen eiendom og infiltreres i grunnen (pkt. 3.1.2), og må ikke tilføres kommunens ledninger uten samtykke fra kommunen. 

Forøvrig er tekniske bestemmelser rettet mot planlegger og utførende av vann- og avløpsanlegg inkl. sanitærinstallasjoner. 

Tilleggsbestemmelsene:

De omtalte heftene dekker ikke alle behov og det er derfor laget noen tilleggsbestemmelser.

Det er blant annet utarbeidet to enkle tabeller som forteller hvilke søknadsrutiner, skjema og tegningsdokumentasjon etc, som kreves ved forskjellig rørleggerarbeid. 

Det vil bli krevd koordinatinnmåling av alle påkoblingspunkt, utvendige stengeventiler og kummer etc., med en målenøyaktighet på +/- 0,10 meter.

Kote + 3,0 er fastsatt som største høyvannstand ut fra prognoser for havnivåstigning.

Søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg og søknad om endringer

I tillegg til nødvendig søknader i henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen, som eier av vann- og avløpsanleggene, ha søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg, dette gjelder også senere reprasjoner og utbedringer, se tabellen i tilleggsbestemmelsene. 

Søknad skal underskrives av abonenten og godkjent foretak, og være godkjent av kommunen før arbeidet settes i gang.

Kommunen skal varsles ved alle påkoblinger, plugginger og teringer til kommunalt ledningsnett.

Godkjent foretak skal sørge for at det foreligger situasjonsplan som viser privat vann- og avløpsanlegg (slik det er bygget) så snart anlegget er ferdig. Situasjonsplan og ferdigmeldingsskjema sendes kommunen for oppbevaring.

Det er utarbeidet felles søknad- og ferdigmeldingsskjema for kommunene i Knutepunkt Sørlandet. 

Vannmåler:

Alle eiendommer tilknyttet kommuens vann- og avløpsanlegg skal ha montert vannmåler før bygningen tas i bruk.

Les om bestemmelser for bruk av vannmåler under forskrifter for vann- og avløpsgebyrer. 

Dokumenter i saken:

1.Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative bestemmelser

2.Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, tekniske bestemmelser (Kan kjøpes gjennom Kommuneforlaget)

3.Tilleggsbestemmelser

4.Eksempel på situasjonskart som skal følge ferdigmeldingsskjema

5.Skjema: Søknad om tilknytning til offentlige vann- og avløpsanlegg

6.Skjema: Ferdigmelding for arbeid på privat vann- og avløpsanlegg

7.VA-miljøblad 61 – Sikring mot tilbakestrømning

8.Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Publisert
12.12.2011
Sist endret
13.12.2011