Midlertidig tilknytting

Bestemmelser for midlertidig tilknytning

03.10.2003

Fra forskriftens § 9  Midlertidig tilknytning
Midlertidig tilknytning gjelder for arbeidsbrakker og annen bebyggelse av midlertidig art med innlagt vann, som skal brukes kun en begrenset periode. Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. 

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen. 

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr fremkommer av Gebyrregulativet. 

 Bestemmelser
1. Engangsgebyr for tilknytning betales dersom tilknytningen opprettholdes utover kommunens godkjennelse for midlertidig tilknytning. 

2. Kommunen kan avtale (fastsette) pris i enkeltstående tilfeller med basis i regulativets priser. 

3. Alle tilknytninger og alle frakoblinger må meldes til kommunen av utførende rørlegger. 

4. For andre forhold forbundet med midlertidig tilknytning til kommunalt vann og avløp gjelder de samme administrative og tekniske bestemmelser som for vanlig/permanent tilknytning.
 
Gjelder fra 01.01.2004 

Publisert
14.12.2009
Sist endret
13.03.2010
Publisert av
Ruth Brenna