Forskrift for vann- og avløpsgebyrer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Vennesla kommune
08.11.2005

Vedtatt av kommunestyret den 25.september  2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter §3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995, sist endret 27. oktober 2005.

  

I.  GENERELLE BESTEMMELSER 

Kommunens abonnenter betaler for vann- og avløpstjenester levert av kommunen. Forholdet mellom abonnenten og kommunen er regulert av lover og forskrifter samt av lokale reglementer, bestemmelser, regulativer og deklarasjoner. Følgende dokumenter er en del av denne forskriften:(se venstremeny under vann og avløp)

 

Bilag 1.            Leveringsvilkår - Drikkevann

Bilag 2             Leveringsvilkår - Avløpstjenester

Bilag 3             Bestemmelser for bruk av vannmålere

Bilag 4             Bestemmelser for midlertidig tilknytning

 

Aktuelle lover og forskrifter: 

Lov av 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter

Forskrift av 10. januar 1995 nr. 70 om kommunale vann- og 

avløpsgebyrer, sist endret 13. juli 2000

Gebyrregulativ

Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative
            bestemmelser)

           

 § 1        FORSKRIFTENS FORMÅL 

Forskriften gir bestemmelser om beregning og innbetaling av de gebyrer
abonnentene skal betale for de vann- og avløpstjenester kommunen leverer.

  

§ 2       FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE

Forskriften gjelder alle kommunens abonnenter, se definisjon i § 3.  

 

§ 3       DEFINISJONER 

·         Abonnent:

-          Eier/fester av eiendom som er registrert i grunnboken med eget gårds- og bruksnummer, eller eget festenummer eller seksjonsnummer (under felles gårds- og bruksnummer), som er tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning direkte eller gjennom felles stikkledning. Eiere/festere med seksjons-/festenummer med felles betalingsadresat kan defineres som abonnent. Samme gjelder fester av eiendom der festeavtalen ikke er registrert i grunnboken (tinglyst), men der festeren eier de på tomten plasserte bygninger, og utøver festerett slik som fremgår av lov om tomtefeste. For festeavtaler med kort festetid (feste til annet enn bolig og fritidsbolig), kan det være avtalt at annen enn fester skal være abonnent.

-          Eier/fester av eiendom, som kommunen i medhold av Plan og bygningslovens §§ 65, 66 og 92 har krevd tilknyttet kommunal vann- og/eller avløpsledning.

 

·           Abonnementsgebyr:
Årsgebyrets faste del, som i hovedsak skal dekke kommunens
faste 
kostnader for vann-  og/eller avløpstjenester

 

·           Boenhet

Som boenhet regnes bolig med et eller flere rom og separat inngang samt  bad/WC og kjøkkendel.

 

·         Bruksareal (BRA) etter NS 3940 (forenklet)

Forenklet kan man si at bruksareal omfatter:

-          Arealet innenfor boligens omsluttede vegger

-          Andel av fellesareal som tilhører boligen, men som ligger utenfor boligens omsluttede vegger.

For detaljer se NS 3940.

 

·         Bruksendring:
Med endring i eiendommens bruk menes her endring mellom ulike kategorier, som for eksempel bolig, fritidsbolig/hytte og nærings-/offentlig virksomhet.

 

·         Engangsgebyr for tilknytning:
Engangsgebyr for etablering av abonnement på vann- og/eller avløpstjenester.

 

·         Felles privat stikkledning:
Privat ledning eid i fellesskap av abonnenter som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet via den felles private stikkledning.

 

·         Forbruksgebyr:
Årsgebyrets variable del som betales etter forbruk (målt eller stipulert).

 

·         Fritidsbolig/hytte:
Fast eiendom med bebyggelse regulert/godkjent til fritidsbolig/hytte.

 

·         Gebyrregulativet:
Betegnelsen på kommunens gjeldende prisoversikt for vann- og avløpsgebyrer. Satsene i gebyrregulativet oppdateres årlig gjennom vedtak i kommunestyret.

 

·         Næringsvirksomhet:
Ervervsmessig virksomhet med unntak av utleie til boligformål.

 

·         Offentlig virksomhet:
Virksomhet drevet av stat, fylkeskommune eller kommune.

 

·         Stipulert forbruk
Forventet forbruk hos en abonnent fastsatt på basis av bebyggelsens areal.

 

·         Årsgebyr:
Det samlede gebyr som betales årlig av abonnenter for kommunens vann- og/eller avløpstjenester. Årsgebyret består av abonnementsgebyr og forbruksgebyr.

  


II.                  VANN- OG AVLØPSGEBYRER

 

§ 4       GEBYRTYPER 

Følgende gebyrtyper gjelder for henholdsvis vann- og avløpstjenester:

·         Engangsgebyr for tilknytning

·         Årsgebyr (abonnementsgebyr og forbruksgebyr)

·         Gebyr for midlertidig tilknytning

 

§ 5       ENGANGSGEBYR FOR TILKNYTNING 

Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter krever at det betales engangsgebyr for tilknytning til vann- og/eller avløpstjenester.

 

Engangsgebyret betales for bebygd eiendom eller ved førstegangsoppføring av bygg på eiendom, som blir tilknyttet offentlig vann- og/eller avløpsnett.

 

Engangsgebyret skal betales ved første gangs tilknytning.

 

Størrelsen av gebyret fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

 

Kommunen kan fastsette avvikende engangsgebyr for tilknytning når tilknytningen krever ekstra høye/lave kostnader.

 

§ 6       ÅRSGEBYR

Årsgebyret for henholdsvis vann- og avløpstjenester betales av alle abonnenter og består av to deler:

·         abonnementsgebyr

·         forbruksgebyr.

 

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale vanntjenester skal i hovedsak dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til vanntjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

 

Samlede abonnementsgebyrer for kommunale avløpstjenester skal i hovedsak dekke kommunens forventede faste kostnader knyttet til avløpstjenester. Resten dekkes inn gjennom forbruksgebyret.

 

Årsgebyret skal beregnes fra og med måneden etter at eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett.

 

Størrelsen av abonnementsgebyr og forbruksgebyr fastsettes årlig av kommunestyret og fremkommer av Gebyrregulativet.

 

Abonnementsgebyr 

Abonnementsgebyret differensieres etter brukerkategori, hhv. næring og bolig. Alle abonnenter i en brukerkategori betaler et like stort fast beløp som fremkommer av Gebyrregulativet.

 

·         Abonnementsgebyr for næring

      Betales av næringseiendommer og offentlige virksomheter.

 

·         Abonnementsgebyr for bolig

      Betales av øvrige abonnenter pr. boenhet.

 

 Forbruksgebyr 

Alle abonnenter betaler forbruksgebyr basert på faktisk (målt) vannforbruk og pris pr. m3. Forbruket måles med installert vannmåler.

 

Alle nye abonnenter må installere vannmåler. Abonnenter som betaler etter stipulert forbruk må installere vannmåler innen utgangen av 2005. Fram til vannmåler er installert, gjelder egne overgangsregler som framgår av Gebyrregulativet.

 

Dersom kostnaden for å installere vannmåler blir uforholdsmessig dyr, kan kommunen etter søknad godkjenne at forbruksgebyret betales etter stipulert forbruk samt pris pr. m3. Omregningsfaktor for stipulert forbruk [m3/m2] er definert i Gebyrregulativet.

 

For alle abonnenter gjelder at avløpsmengde regnes lik vannmengde, se dog § 7.

 

§ 7        AVVIK I ÅRSGEBYRET 

Dersom avløpsmengden fra en abonnent er vesentlig større eller mindre enn det målte vannforbruk, kan kommunen godkjenne at forbruksgebyret for avløp baseres på målt eller stipulert/beregnet avløpsmengde (utslipp).

 

For næringsvirksomhet og offentlig virksomhet, hvor avløpsvannets sammensetning avviker fra vanlig husholdningsavløp og virker hhv. fordyrende/besparende på drift og vedlikehold av kommunens avløpsanlegg, kan kommunen beregne et påslag/fradrag til forbruksgebyret for avløp basert på de forventede ekstrautgiftene/besparelsene.

 

Restriksjoner for vannforbruk eller kortere avbrudd i leveranse eller mottak av avløp, gir ikke grunnlag for reduksjon i gebyrene. Forhold som gir grunnlag for reduksjon av gebyrene fremkommer av kommunens Leveringsvilkår-Drikkevann/Avløpstjenester.


§ 8        MIDLERTIDIG TILKNYTNING 

Med midlertidig tilknytning menes bygg/anlegg som har innlagt vann, men hvor bygget/anlegget ikke er i permanent bruk, og/eller kun skal brukes i en begrenset periode. Et eksempel på slikt anlegg er anleggsbrakker.

 

Eier/fester av eiendommen skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet, med avregning i forhold til den tid tilknytningen er operativ. Størrelsen av gebyr for næringsvirksomhet fremkommer av Gebyrregulativet.

 

Det betales ikke engangsgebyr for tilknytning, men alle kostnader vedrørende tilknytning og frakobling belastes eier/fester av eiendommen.

 

Midlertidig tilknytning gjelder for opp til ett år, med mulighet for å søke om forlengelse. For øvrig gjelder kommunens Tekniske bestemmelser, jfr. Generelle bestemmelser.

 

§  9      PÅLEGG OM UTBEDRING 

Kommunen kan gi abonnenten et pålegg om å utbedre egne avløpsanlegg innen angitt frist, jfr. Foruresningsloven § 7. I.h.t. Forurensningsloven § 73 kan det gis et forurensningsgebyr dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått. Dersom den ansvarlige ikke etterkommer pålegget kan kommunen sørge for iverksetting av tiltakene, jfr. Forurensningsloven § 74.

 

Kommunen kan henstille abonnenten å utbedre egne drikkevannsanlegg innen angitt frist som grunnlag for å kunne fastsette vannforbruket. Dersom forholdet ikke er utbedret når fristen er utgått, stipuleres årsforbruket.

 

§ 10      INNBETALING AV GEBYRER 

Abonnenten står ansvarlig for betaling av gebyrene.

 

Kommunen sender faktura for engangsgebyr for tilknytning til abonnenten samtidig som igangsettingstillatelse (byggetillatelse) gis eller når eksisterende bygg kobles til kommunens ledning. Engangsgebyr for tilknytning forfaller til betaling senest ved tilknytning.

 

Abonnementsgebyr og forbruksgebyr innkreves på felles faktura og fordeles over 4 terminer pr. år.

 

Gebyr for midlertidig tilknytning faktureres særskilt.

 

Avlesning av målt vannforbruk foretas én gang pr. år. Forbruksgebyret betales

à konto fordelt over 4 terminer basert på fjorårets forbruk. Avregning skjer ved første termin etterfølgende år.

 

Dersom abonnentens vannforbruk har endret seg fra forrige avregning, kan kommunen endre à konto beløpet.

 

Etter søknad kan kommunen gi fritak for årsgebyret når gebyrpliktig eiendom fysisk frakobles kommunens ledningsnett. Ved innvilget søknad om fritak opphører abonnementet når melding om at anboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny betaling av engangsgebyr for tilknytning.  Kostnader ved frakobling og ny tilknytning dekkes fullt ut av abonnenten. Arbeidet skal utføres etter kommunens anvisning.

 


 
I.                 AVSLUTTENDE BESTEMMELSER

 

§ 11      INNKREVING AV GEBYRER 

Forfalt krav på årsgebyr er sikret med pant i eiendommen etter ”Lov om pant ” § 6-1. Gebyrene kan kreves inn av kommunen etter regler for innkreving av skatt.

  

§ 12      VEDTAKSMYNDIGHET 

Vedtak etter denne forskrift fattes av kommunestyret. Enkeltvedtak og mindre vesentlige endringer i forskriften kan delegeres.

 

 § 13      KLAGE 

Avgjørelser etter forskriften som er enkeltvedtak følger forvaltningslovens kap. IV-VI. og kan påklages. Klagen sendes til den instans som har fattet vedtaket.

 

Vedtak om gebyrenes størrelse er forskrift og vedtas av kommunestyret, jfr. forvaltningslovens kap. VII.

 

 § 14      IKRAFTTREDELSE 

Forskriften trer i kraft 1. januar 2004.

Publisert
14.12.2009
Sist endret
12.12.2011