Åsvegen bro

Vennesla kommune er glad for endelig å kunne gå i gang med ny bro over jernbanen langs Åsvegen. Arbeidene er allerede smått i gang og forventes ferdig ved utgangen av oktober.

Dagens bro har begrensinger til hvilke kjøretøyer som kan krysse både med tanke på vekt, bredde og svinger, slik at ei ny bro vil bedre framkommeligheten. Broen vil ligge litt nord for dagens bro. Når arbeidene er ferdig vil dagens bro bli helt stengt. Den vil også bli stengt for gående ettersom den ikke vil kunne bli brøytet, og den vil også ligge en god del lavere enn ny veg slik at det ville uansett blitt vanskelig å passere.

I forbindelse med arbeidene med ny bro skal det også byttes vann og avløpsledninger, og etableres nytt veglysanlegg. Anleggsområde vil derfor strekke seg fra toppen av Sprengskleiva til litt nord for den nye broen.

Ettersom vegen allerede er smal vil det ikke bli mulighet for gjennomkjøring når det graves i vegen, samt at det også vil være anleggsmaskiner i området som vil sperre vegen. For å kunne utføre arbeidet på en trygg og effektiv måte vil vegen derfor bli stengt både for gjennomgang og gjennomkjøring. Vi vil derfor oppfordre alle til å respektere dette og ikke krysse anleggsområdet.

For de som bor nærmest på anleggsområdet vil entreprenøren informere disse spesielt om vegsperringene underveis i prosjektet.

Elever ved Kvarstein skole som bor på østsiden av jernbanen tilbys i anleggsperioden skoleskyss fra Lundevegen. Dette gjelder alle skoletrinnene og uavhengig av hvilken avstand de har til Kvarstein skole.

Brannvesenet kommer igjennom undergangen ved Lundevegen samt at det er hydranter øst for jernbanen slik at dette forholdet skal også være ivaretatt.

For renovasjon kan det bli aktuelt med bruk av søppelsekker som hentes med andre typer biler. Dette vil vi komme nærmere tilbake til.

Anlegget vil dessverre føre med seg ulemper og støy, og i perioder vil det også bli arbeid på netter og helger. Dette er av hensyn til arbeidsoperasjoner som kun kan utføres når det ikke er togtrafikk. Det vil være tre helger hvor det ikke vil være togtrafikk, og disse stoppene må utnyttes til det fulle slik at det da vil være arbeid som pågår døgnkontinuerlig. I følge Jernbaneverket vil dette være 7.-8. mai, 27.-28. august og 15.-16. oktober. Vi ønsker da å be om minst mulig trafikk i området og spesielt i Sprengskleiva, slik at arbeidet ikke blir hindret.

Dersom det skulle være behov for mer informasjon eller spørsmål vedrørende arbeidet kan dette sendes via epost til post@vennesla.kommune.no, merket "Åsvegen bro", eller telefon via kommunens servicekontor 38 13 72 00.

Publisert
03.03.2016
Sist endret
04.03.2016
Publisert av
Daniel Angelstad

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arne Vatne
Telefon: 38 13 73 51 / 982 94 304

Oppsynsmann: Stein Henry Larsen
Telefon : 982 94 302

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Betalingssatser