Enhet for teknisk forvaltning

Enheten har ansvar for:
Vedlikehold og brøyting av kommunale veger.
Brøyting av private veger etter søknad og fastsatte regler.
Tømming av septiktanker.
Levering av kommunalt drikkevann.
Bort transport og behandling av kloakkslam.
Parkering.

Følge opp inngåtte avtaler om avfallshåndtering.
Innsamling av husholdningsavfall utføres av IKS Avfall Sør. 

Målsetting:

Vannkilder skal sikres og vannbehandlingsanlegg og distribusjonsnett skal opprustes slik at abonnenter får vann med tilfredsstillende kvalitet, trykk og leveringssikkerhet. Prioriterte tiltak framgår av handlingsplanen til Hovedplan vann. Vannforsyningsanlegg skal driftes slik at målsettingen opprettholdes.

Urenset kloakk fra større tettsteder skal tilknyttes renseanlegg og utslipp til resipienter via nødoverløp skal reduseres. Ledningsnettet skal være egnet til transport av råkloakk og være anlagt etter separatsystemet. Prioriterte tiltak framgår av handlingsplanen til Hovedplan avløp. Avløpsanlegg skal driftes slik at målsettingen opprettholdes.

Standard og framkomlighet på det kommunale vegnettet skal opprettholdes og forbedres. Arbeid med trafikksikkerhetstiltak skal økes.

Oppsynsmann:  stein.henry.larsen@vennesla.kommune.no

 

Telefon oppsynsmann: 98 29 43 02

 

Vakttelefoner:

Rørleggervakt: 913 40 911

Brøytevakt 1: 982 94 313

Brøytevakt 2: 982 94 314

Publisert
17.11.2009
Sist endret
31.10.2016
Publisert av
Tormod Amundsen