Føring av fravær i grunnskolen

Kunnskapsdepartementet fastsatte med virkning fra 1. august 2010 strengere krav i forskriften til opplæringsloven og privatskoleloven om elevers fravær fra skolen. Fra og med åttende klasse føres alt fravær på vitnemålet.

Endringene som er gjort i forskrift til Opplæringsloven § 3-41 innebærer blant annet en reduksjon i antall dager som kan kreves ikke ført på vitnemålet og skjerpede krav til dokumentasjonen av fravær som skyldes helsemessige grunner. Når det gjelder dokumentasjon vil det ikke lenger være tilstrekkelig med melding fra foresatte.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a)      Dokumentert fravær som skyldes helsegrunner
b)      Innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11.

For at fravær som skyldes helsegrunner ikke skal føres på vitnemålet må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsegrunner må vare i mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan kreves ikke ført.
Elever med funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom får likevel unntak fra dette siste punktet og kan kreve fravær ikke ført fra første sykedag. (Legeerklæring kreves)

Enkelttimer kan ikke konverteres til dager.

Det er eleven/foresatte selv som må ta initiativet til å få fraværet behandlet. Krav om å ikke føre fravær på vitnemålet må fremsettes på eget skjema og leveres til skolen. Skjemaet vil dere finne på skolens egen hjemmeside.

Spørsmål omkring håndtering av fraværsreglene for elever på ungdomstrinnet rettes direkte til skolen.

Du kan også lese mer om fraværsreglene med kommentar til bestemmelsen i et utdrag av Rundskriv Udir-1-2010.

 

Publisert
17.11.2010
Sist endret
17.11.2010
Publisert av
Jorunn S. Hansen

Kontaktinformasjon

Skoleadmininstrasjonen:

Rådgiver: Harald Føreland
Telefon: 38 13 72 79 / 922 63 709

Rådgiver: Aud Marit Emanuelsen
Telefon: 38 13 70 70  / 473 39 801

Rådgiver: Audhild Linde Røed
Telefon: 38 13 72 41 / 414 19 069

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.