Saksgang

 

Før det utarbeides et reguleringsplanforslag skal planarbeidet varsles og oppstart av planarbeid kunngjøres.

Har planen vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal det utarbeides et forslag til planprogram som skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst 6 ukers frist. Berørte offentlige organer og andre interesserte skal varsles samtidig som grunneiere, festere og berørte naboer til planområdet underrettes om planarbeidet.
Planforslaget skal sendes på høring i minst 6 uker.

Alle planer skal ha en planbeskrivelse, og for planer med vesentlige virkninger for miljø og samfunn skal denne tilfredsstille kravet til en konsekvensutredning. Kravet til en konsekvensutredning er fastlagt i en forskrift til loven. Planer som er innenfor rammen av overordnet plan skal ikke utredes mer enn nødvendig og bare supplere de utredninger som er gjort til denne. Endelig planforslag sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og kunngjøres.

Grunneiere, festere og andre rettighetshavere i planområdet samt berørte naboer skal informeres om planforslaget og om hvor det er tilgjengelig. Etter høringen behandler kommunen innkomne merknader før planen sendes til kommunestyret for vedtak.

Er det innsigelser til en plan, må saken avgjøres av Miljøverndepartementet dersom ikke kommunen tar innsigelsen til følge.

Endelig planvedtak skal kunngjøres.
Klageadgang og klagefrist skal opplyses.

Publisert
30.11.2009
Sist endret
17.03.2010
Publisert av
Tormod Amundsen

Kontaktinformasjon

Avd. Ingeniør: Oddbjørn Sagedal
Telefon: 38 13 72 98

Avd. Ingeniør: Silvio Krieger
Telefon: 38 13 72 09

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kommunale gebyrer