Oppmålingsforretning

 

Oppmålingsforretning
Hovedsaklig vil det være to typer rekvisisjon av oppmålingsforretning.
Dersom det skal opprettes ny matrikkelenhet, rekvireres oppmålingsforretning etter Plan- og bygningsloven.
Gjelder det endringer på eksisterende eiendom rekvireres oppmålingsforretning etter Matrikkelloven.

Oppmålingsforretning etter Plan- og bygningsloven

Før man kan fradele en ny eiendom må man søke kommunen om tillatelse til dette. Delingssøknaden vil deretter bli behandlet av kommunen.

 • Når delingstillatelse er gitt, vil det holdes en oppmålingsforretning. Hjemmelshaver og eierne til tilstøtende eiendommer får skriftlig varsel minst to uker før oppmålingsforretningen finner sted. Partene kan godta kortere frist og annen varsling.

  Under oppmålingsforretningen blir grensene påvist, merket og oppmålt.
  Den nye eiendommen tildeles eget gårds- og bruksnummer og registreres i Matrikkelen før det blir sendt en melding til Statens kartverk om oppretting av ny matrikkelenhet for tinglysing og registrering i grunnboka.

 • Skjema
  For Oppmålingsforretning etter Plan- og Bygningsloven, skal det benyttes standard skjema:
  "Søknad om tillatelse til tiltak"

  Som vedlegg skal det følge:
  Opplysninger om tiltakets ytre rammer
  Gjenpart av nabovarsel
  Situasjonsplan /-kart som viser hvordan eiendommen tenkes delt
  Uttalelse/ samtykke fra andre off. myndigheter
  Rekvisisjon av oppmålingsforretning 

  evt. andre vedlegg.

 • Oppmålingsforretning etter Matrikkelloven

  Gjelder hovedsakelig oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet, og omfatter 5 sakstyper:

  Grensejustering (matrikkelforskriften §34)
  Grensejustering kan benyttes der kun mindre areal overføres mellom eiendommer. Ved grensejustering kan arealet for involverte enheter økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2

  Klarlegging av eksisterende grenser (matrikkelforskriften §36)
  Der det eksisterer målebrev  hvor grensepunktene har x- og y-verdier av tilfredstillende kvalitet.

  Matrikulering av eksisterende umatrikulert enhet (matrikkelforskriften §31)

  Registrering av uregistrert jordsameie (matrikkelforskriften §32)
  Nytt jordsameie kan bare opprettes av Jordskifteretten (matrikkelforskriften §28)

  Uteareal til eierseksjon(eierseksjonsloven § 7, matrikkelforskriften §35)
  Det kan kreves at eksklusiv bruksrett for eierseksjon til del av ubebygd fellesareal, skal være klarlagt i oppmålingsforretning og være ført i matrikkelen før tinglysing.

  Skjema
  For Oppmålingsforretning etter Matrikkelloven, skal det benyttes skjema:
  rekvisisjon av oppmålingsforretning.

  Som vedlegg skal det følge:
  Oopplysninger om tiltakets ytre rammer
  Naboliste med partsstilling
  Situasjonsplan /-kart som viser hvor eiendommen ligger og evt. hvordan ei grense skal justeres, eller hvilke punkter i et målebrev som ønskes påvist/rekonstruert.

  Videre skal det legges ved oversikt over avtaler, private servitutter og evt. uttalelser fra andre off. myndigheter.

  Publisert
  30.11.2009
  Sist endret
  22.10.2014
  Publisert av
  Tormod Amundsen