Jordbruk

Bilde av jorder på Ravnås

Her finner du oversikt over kommunens tjenester innenfor jordbruk. Bruk menyene på siden for å finne skjema, lover og regler og annen innformasjon.

LANDBRUKSFORVALTNINGENS OPPGAVER: 
Den kommunale landbruksforvaltning fatter uttalelser og vedtak etter særlovene i landbruket, administrerer de ulike tilskuddsordningene og velferdsordningene og bidrar til å sette jordbruksavtalen ut i praksis.

VIRKEMIDLER I LANDBRUKET
Hensikten med virkemidlene er at de skal bidra til å tilpasse landbruksproduksjonen mest mulig til den gjeldende landbrukspolitikken, og sikre de verdiene som landbruket representerer. De ulike virkemidlene vi har er:    
Juridiske virkemidler; 
det vil si en rekke lover som har innvirkning på aktiviteten som utføres i et landbruks-, natur- eller friområde (LNF-område).  
  
Økonomiske virkemidler; 
det vil si en del tilskuddsordninger som skal medvirke til at de landbrukspolitiske målene blir oppfylt innen plante- og husdyrproduksjonen.  
  
Rådgivning; 
Rådgivning knyttet til lover, forskrifter og tilskuddsordninger. Produksjonsfaglig rådgivning må i hovedsak søkes fra forsøksringer, fagorganisasjoner og private firmaer. 

Veterinærvakt;
Vennesla har felles veterinærvaktordning med Søgne, Songdalen og Kristiansand. Vakttelefon for veterinær er 48 11 25 55.

  
FAKTA: 
Landbruket i Vennesla omfatter cirka 11 000 dekar jordbruksareal og 150 000 dekar produktiv skog.  
  
Det er cirka 120 aktive bønder i kommunen.   
  
Landbruksnæringen har stor betydning for forvaltning av kulturlandskapet og arealressursene. Landbrukspolitikken slår fast at vern av dyrket og dyrkbar mark skal være en av de grunnleggende premisser i arealplanleggingen.

Som primærnæring representerer landbruket en verdi som ikke kan erstattes av andre, nye næringer.  
  
Kulturlandskapsprosjektet:
 
Kommunestyret har vedtatt å videreføre prosjektet ved å tildele 100 000 kr/år i perioden 2010-2012.

Publisert
30.11.2009
Sist endret
25.02.2011
Publisert av
Tormod Amundsen