Ferdigattest/Brukstillatelse

Ferdigattest - skjerpete krav fra juli 2010

Når byggeprosjektet er ferdig skal det avsluttes med en ferdigattest før bruk. Kommunen utsteder ferdigattest etter mottatt søknad fra ansvarlig søker/tiltakshaver. Dersom det fortsatt er enkelte, mindre ting som ikke er ferdigstilt før bygget ønskes tatt i bruk, kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Den må i så fall etterfølges av en ferdigattest ved endelig ferdigstillelse av prosjektet.

Den du har valgt til ansvarlig søker skal ta seg av anmodning om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse. For tiltak uten ansvarlig søker (pbl § 20-2) er dette tiltakshavers ansvar.

For at kommunen skal få bedre tid til å vurdere byggetiltaket før det gis ferdigattest er tidsfristen for utstedelse av ferdigattest satt til 3 uker.

Det er tre ting du skal være oppmerksom på:

  • Det er ulovlig å ta i bruk et bygg som hverken har midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Skulle det oppstå en forsikringssak i en periode med slik ulovlig bruk av bygget kan forsikringsselskapet ditt sette begrensninger i skadeserstatningen.
  • Dersom det søkes om midlertidig brukstillatelse skal gjenstående arbeider identifiseres, tilfredsstillende sikkerhetsnivå på bygget må bekreftes samt at dato for ferdigstillelse må oppgis. Dersom gjenstående arbeider ikke blir utført innen fristen, skal kommunen gi pålegg om ferdigstillelse. Pålegg som ikke følges opp kan gjennomføres ved sanksjoner etter lovens kapittel 32.
  • Det er svært viktig for kommunen å få inn ferdigmelding på alle søknadspliktige bygg slik at våre registre kan holdes fortløpende oppdatert. Slike registre er vi pålagt å vedlikeholde og de danner grunnlag for matrikkel og kart.

Dokumentasjonskrav ved ferdigattest:

  • Der det kreves gjennomføringsplan skal denne sluttføres, signeres og legges ved søknad om ferdigattest.
    Ved søknad om ferdigattest skal søker bekrefte at tilstrekkelig FDV-dokumentasjon (forvaltnings-, drift- og vedlikeholdsdokumentasjon) er overlevert byggverkets eier.
  • Der det kreves avfallsplan eller miljøsaneringsbeskrivelse skal sluttrapport som dokumenterer faktisk disponering av avfallet vedlegges søknaden om ferdigattest.
Publisert
02.03.2010
Sist endret
24.11.2011
Publisert av
Ruth Brenna