HMS

Tjenesten er hjemlet i Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven.

Den omfatter:
- bedriftshelsetjeneste - kommunen har avtale med "Falck Helse AS".
- vernetjeneste, hovedverneombud er Linda Lunden, tlf 918 11 670
- oversikt over kjemikalier/produktbad, link til www.ecoonline.no
- oppfølging av sykemeldte gjennom inkluderende arbeidsliv, leder er 
   kontaktperson
- vernerunde, gjennomføres en gang i året ved alle virksomheter
- rutine for varsling av kritikkverdige forhold
- opplegg for Risiko og sårbarhetsanalyser. tiltakskort

Internkontroll for HMS beskriver ansvarsforhold, tiltak, fremgangsmåte mht ovenfornevnte.

Publisert
18.11.2009
Sist endret
01.08.2016

Kontaktinformasjon

Rådgiver: Hans Thomas Nicolaysen
Telefon: 38 13 73 65 

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1