Budsjett og økonomiplan

Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de fire neste budsjettår. Økonomiplanen skal omfatte hele kommunens virksomhet og gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i planperioden.

I tillegg skal kommunestyret innen årets utgang vedta budsjettet for kommende kalenderår. Årsbudsjettet er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret, og fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndelt i en driftsdel og en investeringsdel.

Vennesla kommunestyre behandler hvert år budsjettdokumentet i sitt desembermøte. I dette dokumentet inngår både økonomiplan for de neste 4 årene og budsjettet for det kommende år.

Publisert
14.12.2009
Sist endret
03.01.2012
Publisert av
Anne Lene Slettene

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Gerd Signe Vigebo

Telefon: 38 15 72 60 / 916 24 526

Postadresse:
Postboks 25, 4700 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1