Rusomsorg - NAV

Rusteamet i Vennesla heter RUBIN (Rus og bolig oppfølging i NAV) og gir tilbud til deg med rusproblematikk. Hjelpen utformes i samarbeid med deg og kan innebære:

 • Råd og veiledning til deg som har rusproblemer
 • Henvisning til spesialisthelsetjenesten både når det gjelder avrusning, poliklinisk behandling og til langtidsbehandling, LAR Legemiddelassistert rehabilitering), og ruspoliklinikken (RUPO)
 • Vurdering, igangsetting og oppfølging av tvangsvedtak etter Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10
 • Vurdering av søknader om opphold på omsorgsinstitusjon
 • Hjelp til å koordinere tiltak og tjenester
 • Deltakelse i ansvarsgrupper
 • Samarbeid om Individuell plan (IP)
 • Ved ønsker om oppfølging fra RUBIN, sendes henvisning via din saksbehandler på nav/fastlege,  eventuelt andre. Du vil du få skriftlig svar og innkalling til en kartleggingssamtale hvor vi vurderer om du har rett på vedtak på tjenesten, og  kan nyttiggjøre deg oppfølging fra RUBIN.
 • For de som ikke klarer å nyttiggjøre seg systematisk og målrettet oppfølging har vi et lavterskeltilbud som innebærer sporadisk oppfølging. Det fattes da ikke vedtak på denne tjeneste.

Vi gjør ting sammen med deg, ikke for deg!!!

Målgruppe: Mennesker over 18 år med rusrelaterte og boligsosiale utfordringer. Dette gjelder de som er i ferd med å utvikle, har utviklet eller er på vei ut av rusmiddelavhengighet/ i en tilfriskningsprosess.

Lovgrunnlag/kriterier:
Søker må være berettiget tjenester etter Lov om kommunal helse og omsorgstjenester §3-1 jfr 3-2 punkt 6 bokstav b, og det må være kapasitet i prosjektene.

Målsettingen med oppfølgningen er at du skal bli selvstendig etter en tid med bistand

Den individuelle oppfølgingen kan bestå av:

 • Være med på å lose i systemet.
 • Jobbe med struktur/ rutiner for hold av bolig.
 • Veiledning, opplæring og trening i praktiske gjøremål.
 • Økonomisk råd og veiledning.
 • Systemer for å holde avtaler/påminnelser.
 • Følge til offentlige kontor.
 • Delta i ansvarsgrupper.
 • Fokus på rusmestring.
 • Fokus på fysisk og psykisk helse.
 • Sosial tilpasning.
 • Knytte kontakter med frivillige organisasjoner
Publisert
08.12.2009
Sist endret
12.05.2015
Publisert av
Jorunn Eivindson

Kontaktinformasjon

Avdelingsleder: Dagfinn Bakke
Telefon 959 88 331 

Postadresse:
Postboks 54, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Graslia, Sentrumsveien 14

Telefon: 55 55 33 33
E-post: nav.vennesla@nav.no

Besøkstid:
Mandag - fredag 08.00 - 15.00

Telefontid:
Mandag - fredag 08.00 - 15.00

Øvrige telefonnummere Rubin
959 88 350
982 93 730
959 47 287
982 93 736
959 88 345
959 88 342

Tjenestebeskrivelser