Koordinerende enhet

Plikten til å ha koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunene er hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven § 7-3.

Ansvaret for individuell plan og koordinator har sammenheng med bestemmelsene i:

  • pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5
  • helse- og omsorgstjenesteloven §§ 7-1 og 7-2
  • spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-5 og 2-5a
  • psykisk helsevernloven § 4-1

Bestemmelsene utdypes i forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Rutiner for samarbeid mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten skal nedfelles i samarbeidsavtaler jf. helse- og omsorgstjenesteloven §§ 6-1 og 6-2.

Enheten skal bidra til at de forskjellige tjenesteyterne samarbeider ved planlegging og organisering av habiliterings- og rehabiliteringstilbudene, og tilrettelegge for brukermedvirkning, jf. Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011–2015 (regjeringen.no). Ulike tiltak må ses i sammenheng slik at det blir kontinuitet i forløpene uavhengig av hvem som til enhver tid yter tjenester.

Publisert
11.11.2013
Sist endret
03.05.2017

Kontaktinformasjon

Rådgiver/saksbehandler: Bodil Bakken Domingos
Telefon: 982 99 836

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1