Tilskuddsordninger

Alminnelige bestemmelser:

Hvem: Det kan gis tilskudd til foreninger og lag som driver organisert kulturaktivitet innenfor det utvidende kulturbegrepet. Det gis ikke støtte til politiske foreninger og trossamfunn. Prinsippet er at hovedlaget skal søke samlet for sin organisasjon. En forening med underavdelinger samler inn søknader fra sine avdelinger, søker samlet og fordeler et evt. tilskudd mellom underavdelingene.

Geografi:

Dersom foreninger har medlemmer også fra andre kommuner, må flertallet av medlemmene være bosatt i Vennesla kommune og foreningens adresse/møtested være i kommunen.

Organisasjon:

Foreninger som får støtte må ha vært i drift i minst 6 måneder. Unntaket her er etableringstilskudd som har 3 måneders drift og underskudds-garanti ved kulturarrangement som også enkeltpersoner kan søke. Foreningen må ha åpent medlemsskap, vedtekter og valgt styre. Det må minst være 10 medlemmer som betaler medlemskontigent. Foreningen må ha opprettet bank- eller postgirokonto.

Skjema:

Der ikke annet er nevnt, skal søknad skriver på fastlagt søknadsskjema. Skjemaene finnes på kommunens hjemmeside eller fås ved henvendelse til kommunens Servicetorg. Nødvendige bilag må vedlegges og søknadssfristen overholdes for at søknaden skal bli behandlet (se regler for det enkelte tilskudd). Hvis foreningen skal sende inn kvittteringer, regskap e.l. for å få utbetalt tilskuddet, må den angitte fristen for dette overholdes. Hvis ikke faller tilskuddet bort.

Kontroll:

Ifølge Forvaltningslovens § 28 har søker rett til å klage på enkeltvedtak.

Klagen sendes seksjonen for vurdering innen tre uker etter at tilsagnsbrev er mottatt. Deretter kan klagen behandles av Levekårsutvalget. Det er oppnevnt en særskilt klagenemnd i kommunen. Hvis Levekårsutvalget avslår en klage, sendes klagen denne nemda for endelig avgjørelse.

Publisert
03.10.2012
Sist endret
18.02.2013

Kontaktinformasjon

Enhetsleder: Arnstein Håkonsen
Telefon: 38 13 72 56

Kulturrådgiver: Tove Linda Høgstøl
Telefon:38 13 73 34/982 99 858

Sentralbordet: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax:38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Kulturhuset, Venneslamoen 19