Prosjekter/satsinger

Barnehagene i Vennesla har de siste årene drevet flere felles prosjekt/satsinger:
2006 - 2008: Skal skal-ikke
2008 - 2011: Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole
2011 og videre: Være sammen
2011 - 2014: Likeverd og muligheter
2014 - 2016: Inkluderende læringsmiljø

Under kan du lese mer om innhold i de ulike prosjektene/satsingene:

Logo Inkluderende læringsmiljøSatsingen Inkluderende læringsmiljø 

startet opp våren 2014 og er en felles satsing i 5 av Knutepunktkommunene (unntatt Birkenes og Kristiansand) med mål om at alle barn og unge opplever et godt og inkluderende læringsmiljø som fremmer deres trygghet, helse, trivsel og læring.

Satsingen omfatter barnehager, skoler og PPT i deltakerkommunene. Fokus i satsingen er å øke kvaliteten på læringsmiljøet gjennom hele utdanningsløpet.

Tiltak og aktiviteter retter seg i hovedsak mot de voksne, men skal ha en positiv effekt på barn og unges læring og utvikling i barnehage og skole. Kunnskap som formidles er forankret i forskning og relatert til pedagogosik praksis.

Det er laget en flyer som kort presenterer satsingen - du finner den her.

----0----

Være sammen

logo Være sammen

 Alle barnehagene i Vennesla er Være-sammen-barnehager. 

Være Sammen dreier seg om kvalitets- og kompetanseutvikling av barnehagen. Kompetansehevingen skjer gjennom teorilæring, veiledning og kurs, internt og eksternt. Teorilæringen gir basis for praksisnær fagutvikling og bruk av materiellet som er utviklet for de ansatte.
Målet er å heve kompetansen til alle ansatte i barnehagen, slik at kvaliteten i det daglige arbeidet med barna styrkes.

De første Vennesla-barnehagene startet som pilotbarnehager i 2011 da programmet var under utvikling, og etter hvert er alle barnehagene med.

Kjerneinnholdet i Være sammen er autoritative voksne, relasjonsbygging, kommunikasjon, tidlig innsats, sosial kompetanse og håndtering av utfordrende atferd.

Det er også utviklet materiell til bruk sammen med barna, samt materiell for foreldre.

For nærmere informasjon vises det til nettsiden til Være sammen.

----0----

I perioden 2011 - 2014 ble prosjektet Likeverd og muligheter drevet som et overordnet felles prosjekt for 4 barnehager og skolene i Vennesla.  

Politikerne i Vennesla ga administrasjonen i oppdrag å sette i gang et 3-årig prosjekt med formål å bedre levekårene i Vennesla kommune. Dette skal gjøres gjennom å
- Høyne utdanningsnivået
- Bedre likestillingen mellom gutter og jenter

Prosjektet er forankret i Kommuneplan 2011 – 2023. Denne er igjen er knyttet opp til Regionplan Agder.

Hovedmål

Vennesla kommune har system og rutiner som gir ansatte i barnehager og skoler verktøy og metoder samt høy bevissthet i forhold til likestilling og høyere utdanning.

Effektmål

Barn og unge i Vennesla tar bevisste valg for eget liv i forhold til utdanning og likestilling.

Felles delmål for barnehager og skoler

  • Ansatte gir gutter og jenter like muligheter
  • Ansatte hjelper barna til å ta frie, bevisste og kloke valg til beste for seg selv og fellesskapet.

Delmål for skolene

  • Ansatte har høy bevissthet vedr. likestilling og utdanningsvalg i møter med elever og foresatte
  • Ansatte veileder, støtter og motiverer den enkelte elevs initiativ og ønsker for egen framtid ved hjelp av god vurderingspraksis
  • Økt læringsresultat
  • Likestillingsperspektivet er innarbeidet i årsplaner og virksomhetsplaner
  • Det er utarbeidet informasjonsmateriell vedr utdanningsvalg
  • Det er utarbeidet samarbeidsrutiner for rådgivere mellom ungdomsskolene og videregående skole
  • Kontaktlærere og rådgivere gir god veiledning ut fra utarbeidet mal til elever og foresatte vedr utdanningsvalg.

Pilotbarnehagene har høsten 2013 skrevet en statusrapport som kan leses her.

 ---- *----

Fra 2008 - 2011 har det foregått et fellesprosjekt mellom alle barnehagene og skolene i Vennesla: "Samarbeid om overgang mellom barnehage og skole". 

Prosjektet har hatt følgende hovedmål:
Vennesla kommune har god kommunikasjon og samarbeid mellom ansatte i barnehage og skole. Kommunen har planer og rutiner som sikrer barn god sammenheng og progresjon i utviklingsløpet fra barnehage til skole, og som gjør at det enkelte barn opplever kontinuitet, mestring og optimal læring.

Ved å igangsette og gjennomføre et slikt prosjekt stadfestet kommunen at det er viktig at det er en god sammenheng mellom det som skjer i barnehagen og det som skjer i skolen. Man ønsker å sikre kontinuitet i barna utdanningsforløp samtidig som skole og barnehage har hvert sitt særpreg.
En god start på utdanningsløpet er avgjørende for barnas læringsutbytte - og vi ønsker at barna i Vennesla kommune skal få et best mulig læringsutbytte.

Gjennom prosjektet har det blitt lagt til rette for en tett dialog mellom førskolelærere i barnehagen og lærerne i småskolen. Begge disse gruppene har vært involvert i prosjektet hele vegen og vi har lært mye om hverandres kultur, tradisjoner, læreplanverk og arbeidsmetoder. Det at barnehageansatte vet hva som møter 6 - åringene når de begynner i første klasse gir en bedre mulighet til å utruste dem til skolestart. At lærerne har kjennskap til hva barna har erfart og gjort i barnehagen gir dem et bedre utgangspunkt for å møte barna på en hensiktsmessig og god måte. Barnet som slutter i barnehagen i juli er det samme som begynner på skolen i august - selv om læreplanverket og våre tradisjoner er ulike. Gjennom prosjektet er det nå etablert gode system og rutiner i kommunen som skal sikre en god overgang og sammenheng mellom barnehage og skole.

Det er etablert rutiner for jevnlig dialog mellom ansatte i skole og barnehage ved dialogmøter høste og vår. Skole- og barnehageansatte har også en felles fagdag i løpet av året, samt at det er laget et hefte med samarbeidsrutiner; System og rutiner for samarbeid mellom barnehage og skole til bruk for de ansatte.

Det er gjennom prosjektet utarbeidet en plan for språk og leseutvikling for barna mellom 4-8 år. Denne planen skal sikre progresjon og faglig sammenheng i barnas språk og leseutvikling. Planen bygger på rammeplan for barnehage og kunnskapsløftet for skolen.

Det er etablert rutiner for videreformidling av informasjon fra barnehage og foresatte til skolen. Det skjer via skjemaet Informasjon om skolestarteren.

Foresatte informeres om hva som skjer i overgangen ved brosjyren Når barnet teller som deles ut i barnehagen høsten det siste året før skolestart.

Prosjektet er slutt. Rutinene er etablert - så nå er det opp til den enkelte skole og barnehage og videreføre og følge opp de systemer som er etablert. Hele tiden med tanke på hva som er det beste for barna i Vennesla kommune.

---0---

I perioden 2006 - 2008 drev alle barnehagene et felles prosjekt i regi av "Skal - skal ikke" med et overordnet hovedmål: Bevisste valg hos reflekterte voksne og reell medvirkning fra barn i lek og læring.
Motto: Tilstedeværende voksne - deltakende barn.

Prosjektrapporten heter Minnebok.

 Forside Minnebok

Navnet er valgt for å minnes - se tilbake på hva vi gjorde for senere å kunne påminnes hva som var bra og hvorfor vi fikk til endring. Boken er formet som en bordkalender med et CD'rom lagt ved med all dokumentasjon, verktøy og metoder fra prosjektet. Av innholdet kan vi nevne:
- nærmere presntasjon av prosjektet
- idebank med konkrete tips
- "verktøykasse" med metoder og verktøy vi brukte
- kort prosjektrapport fra hver barnehage
- kompetanseutvikling

Minneboken kan kjøpes for 100 kr ved henvendelse til Bess M. Thormodsæter.
I etterkant er det også skrevet en bok om endringsarbeidet i barnehagene. Boken "Tilstedeværende voksne - medvirkende barn" er utgitt på Høyskoleforlaget.

Publisert
28.10.2009
Sist endret
01.08.2016

Kontaktinformasjon

Oppvekstseksjef
Steinar Harbo
Telefon: 38 13 72 81 / 481 55 751

Rådgiver/fagansvarlig barnehage:
Bess M. Thormodsæter
Telefon: 38 13 73 13 / 906 79 724

Rådgiver barnehage:
Anita Kverneland
Telefon: 38 13 72 69 / 982 99 849

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, 2. etg.