Fosterhjem

Babyansikt

Hva er et fosterhjem?
Lov om barneverntjenester definerer fosterhjem på følgende måte:

a) private hjem som tar imot barn til oppfostring på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak etter § 4-4, eller i samband med omsorgsovertakelse etter § 4-12 eller § 4-8 annet og tredje ledd,

b) private hjem som skal godkjennes i henhold til § 4-7.

Det som menes er at et fosterhjem er en familie som påtar seg ansvar for å oppfostre et barn eller en ungdom når det er bestemt at det trenger et nytt omsorgstilbud.

Til fosterforeldre skal det velges personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem, og som kan løse de oppgavene med de forutsetningene som er lagt til grunn for at barnet/ungdommen skal bo hos dem, bl.a. om varigheten av oppholdet.

Et fosterhjem har den daglige omsorgen for barnet/ungdommen på vegne av den kommunen som har ansvaret for barnets sak.

Et fosterhjem har på forhånd gjennomgått et vurderings- og opplæringsprogram som gir familien visshet om at de er egnet for oppgaven. Det forberedende kurs kalles "Pride" og tilbys gratis i alle landets fosterhjemstjenester.

Et fosterhjem blir valgt til et eller flere barn med utgangspunkt i familiens samlede forutsetninger, ressurser, interesser og ønsker.

Dette er en gjensidig prosess mellom barneverntjenesten og fosterfamilien der målet er at fosterbarnets behov og fosterforeldrenes ønsker og forutsetninger står i forhold til hverandre.

Et fosterhjem skal kunne ta imot barn for kortere eller lenger tid. Noen barn vil ha behov for et hjem i en periode, andre vil ha behov for et hjem hele livet.

Det skal inngås en avtale mellom barneverntjenesten og fosterhjemmet. I utgangspunktet bruker man Fosterhjemsavtalen som er anbefalt brukt av BFD til dette. Denne avtalen regulerer de
gjensidige plikter og rettigheter mellom fosterhjemmet og Barneverntjenesten.

Det skal også foreligge skriftlige avtaler om samværsform mellom barnet og barnets familie, samt en plan for barneverntjenestens oppfølging av barnet.

Et fosterhjem mottar økonomisk godtgjøring, utgiftsdekning for å dekke utgifter som er knyttet til fosterbarnet og som varierer med barnets alder og oppgavens omfang, samt en arbeidsgodtgjøring, som er lik uansett hvilke aldersgruppe barnet/ungdommen tilhører.

Denne godtgjøringen blir regulert av Kommunenes Sentralforbund en gang i året.

Godtgjøringen fordeler seg på en arbeidsgodtgjøring som er trekkpliktig og utgiftsdekning som normalt er skattefri. I noen helt spesielle tilfeller kan det gis ekstra arbeidsgodtgjøring.

Ofte er denne forsterkningen på arbeidsgodtgjøringen en kompensasjon for tapt arbeidsinntekt for en periode da en av fosterforeldrene må være hjemme.

 

Publisert
26.01.2010
Sist endret
30.06.2014
Publisert av
Hilde Vedvik

Kontaktinformasjon

Barnevernleder: Mary Ann Taraldsen
Telefon: 38 15 23 26

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon: 38 15 23 23
Telefax: 38 15 23 47

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsveien 41

Virksomhetens temaer