Tiltak i hjemmet


Tiltak blir satt i verk etter en grundig vurdering
Foreldrene samtykke i frivillige hjelpetiltak. Barneverntjenesten har ikke lovhjemmel til å iverksette frivillige hjelpetiltak mot foreldrenes vilje.

For å bedre hverdagen til barn og unge kan vi sette inn ulike hjelpetiltak. Ulike hjelpetiltak etter § 4-4 i lov om barneverntjenester:

 • Råd og veiledning 
 • Ulike endringstiltak for både barn og foreldre
 • Støttekontakt
 • Besøkshjem
 • Støttefamilie
 • Barnepass
 • Barnehage
 • SFO/IFO
 • Ulike fritidsaktiviteter
 • Økonomisk stønad
 • Tilsyn i hjemmet
 • Ansvarsgruppe
 • MST (multi systemisk teapi)
 • TFF (trening av foreldreferdigheter)
 • COS - veiledning
 • Marte Meo terapiavtale

Listen er ikke uttømmende, det er bare fantasien som stopper oss.

Barneverntjenesten må iht. § 4-5 følge opp og evaluere alle hjelpetiltak. De fleste saker krever tett oppfølging av barneverntjenesten.

Foreldre eller barnet/ungdommen kan selv kontakte barneverntjenesten for å søke om en tjeneste, f.eks besøkshjem. Selv om barneverntjenesten vurderer at dette ikke er en sak som utløser hjelp etter kap. 4 i Lov om barneverntjenester må barneverntjenesten iht. Forvaltningsloven registrere søknaden og fatte vedtak med klageadgang.

Hjelpetiltakene skal bidra til at omsorgssituasjonen for barnet bedres. De fleste hjelpetiltak barneverntjenesten igangsetter er derfor endringstiltak. Det er viktig at barneverntjenesten har fokus på og styrker ressursene til både barna og deres foreldre. Tiltakene skal evalueres regelmessig for å se om målsettingen nås og tiltaket kan avsluttes. I noen tilfeller kan det etter en stund være riktig å endre tiltak eller å iverksette strengere tiltak som f.eks. å gå til omsorgsovertakelse.

I mange tilfeller vil det være riktig å iverksette kompenseringstiltak som må vare over år. Dersom omsorgen for barnet blir "god nok" med et kompenseringstiltak vil det i mange tilfeller være bedre enn at omsorgen for barnet må overtas.

 Noen hjelpetiltak kan iverksettes med pålegg til foreldrene etter vedtak fattet av fylkesnemnda. Det gjelder barnehage eller andre egnede dagtilbud. Fylkesnemnda kan også gi pålegg om tilsyn når vilkårene i § 4-12 (kriterier for omsorgsovertakelse) er tilstede.

Dersom ikke foreldrene samtykker til hjelpetiltak må barneverntjenesten avslutte saken dersom vilkårene i § 4-12 ikke er tilstede.

Publisert
26.01.2010
Sist endret
01.07.2014

Kontaktinformasjon

Barnevernleder: Mary Ann Taraldsen
Telefon: 38 15 23 26

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon: 38 15 23 23
Telefax: 38 15 23 47

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsveien 41