Bekymringsmelding

Lekekamerater

En melding er en skriftlig eller muntlig henvendelse til barneverntjenesten om bekymring for et eller flere barn. En melding kan også ha form som en søknad om hjelp fra barneverntjenesten. Private meldere kan velge å være anonyme.

Offentlige myndigheter og yrkesutøvere som har yrkerbestemt taushetsplikt, plikter av eget tiltak, uten hinder av taushetsplikt, å gi informasjon til barneverntjenesten (http://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-17-100/KAPITTEL_7#§6-4 når det er grunn til å tro at et barn blir mishandlet i hjemmet, eller det foreligger andre former for alvorlig omsorgssvikt, eller når et barn har vist vedvarende alvorlige adferdsvansker.

Alle som bekymrer seg for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barneverntjenesten.

Er du bemkymret?
Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe og melde fra til barneverntjenesten dersom de er bekymret for om et barn, ungdom eller en familie har det vnaskelig eller kanskje trenger hjelp.

Send en melding til barnevernet.

Er du bekymret for at ditt eget eller andres barn lever under vanskelige forhold hjemme?
Da bør du kontakte barneverntjenesten så fort som mulig. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Å komme tidlig i gang med hjelp kan forhindre av vanskelighetene blir for store, og gir best resultat.

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om dette kanskje ikke er alvorlig nok, ellerom en melding kan skape unødige problemer.

Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringer, og om hjelp er nødvendig. Din oppgave er å sørge for at barneverntjenesten får vite om barnet som har det vanskelig.

Skoler, barnehager og andre offentlige instanser har plikt til å kontakte barneverntjenesten dersom de vurderer at det er grunn til bekymring.

Du kan melde fra når du:

 • som barn/ungdom ikke har det bra
 • er bekymret for at barn ikke får dekket sine behov for omsorg, trygghet, mat eller stell
 • er bekymret for at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engestelig
 • er bekymret for at foreldre har rusproblemer/psykiske problemer
 • er bekymret for at foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • har mistanke om at et barn blir utsatt for fyisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • er sterkt bekymret for barnet ditt

Hva skjer når jeg kontakter barneverntjenesten med min bekymring?

 • du kan drøfte bekymringen med en barnevernkurator, og sammen kan dere finne ut hvem som best kan hjelpe deg videre i kommunen.
 • man kan bli enige om å opprette bekymringsmelding. Barneverntjenesten har frist på en uke til å avklare meldingen.
 • det sendes ut brev til melder som bekreftelse på at meldingen er mottatt. Det sendes med en generell informasjon om hva barneverntjenesten gjør med meldinger.
 • dersom det vurderes som nødvendig kontaktes melder for utfyllende opplysninger.
 • det sendes ut brev til foreldre med informasjon om at barneverntjenesten har mottatt henvendelse/melding om barnet eller om barnets omsorgssituasjon, og hva den i hovedsak går ut på. De inviteres til en mottakssamtale, -det vurderes om barnet skal være med på samtalen. I mange tilfeller er det ønskelig at melder er med på samtalen.
 • barneverntjenesten har andre rutiner ved mistanke om vold og/eller seksuelle overgrep.
 • barneverntjenesten ved leder og saksbehandler vurderer om det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter lov om barneverntjenester kap. 4.
 • dersom det vurderes at det ikke er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter lov om barneverntjenester kap. 4 henlegges meldingen.
 • dersom det vurderes at det er rimelig grunn til å anta at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter lov om barneverntjenester kap. 4 iverksettes en undersøkelse etter §4-1.
Publisert
26.01.2010
Sist endret
30.06.2014

Kontaktinformasjon

Barnevernleder: Mary Ann Taraldsen
Telefon: 38 15 23 26

Åpningstider ekspedisjon:
- Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00

Telefon: 38 15 23 23
Telefax: 38 15 23 47

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Sentrumsveien 41