Skjema A-Å

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å

B
Barn og familie - Henvisning med pedagogisk rapport til
Barn og familie - Henvisning til fysioterapeut
Barn og familie - IOP barnehage(doc)
Barn og familie - IOP barnehage(pdf)
Barn og familie - Meldeskjema til barnevernstjenesten
Barn og familie - Melding til PPT vedr. skolestartere
Barn og familie - Refusjonskrav spes. ped. timer
Barn og familie - Refusjonskrav vikar for assistent
Barn og familie - Søknad om hjelp fra habiliteringstjenesten for barn
Barn og familie - Søknad om hjelpetiltak skjema 1- §5-7
Barn og familie - Søknad om hjelpetiltak skjema 2 - §13
Barn og familie - Søknadsskjema skyss for barn med funksjonshemming(pdf)
Barn og familie - Årsrapport juni
Barnehage - Dispensasjon fra norm for pedagogisk bemanning
Barnehage - Dispensasjon fra utdanningskrav (doc)
Barnehage - Informasjon om skolestarteren
Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte
Barnehage - Oppsigelse av barnehageplass i kommunale barnehager
Barnehage - Søknad om plass
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehage - Søknad om tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minioritetsspråklige barn i førskolealder (docx)
Bolig - Bostøtte (Husbanken, søknadsfrist er den 14. i hver måned)
Bolig - Kjøp av kommunal tomt
Bolig - Søknad om forlengelse av leieforholdet
Bolig - Søknad om grunnlån (Husbanken.no)
Bolig - Søknad om startlån - banklån (Husbanken.no)
Bolig - Søknad om utbedringslån/boligtilskudd (NAV) (pdf)
Bolig - Søknad om utleie-, trygde-,flyktning- og omsorgsbolig
Byggesak - Samtykkeerklæring (pdf)
Byggesak - Søknadsblanketter

D
Dispensasjonssøknad motorferdsel i utmark
Diverse - Installering og omplassering av ildsted i eksisterende bolig

E
Eiendom - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.
Eiendom - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv.
Enkeltvedtak - klage

H
Helse og omsorg - Søknad om rehabilitering (pdf)
Helse og omsorg - Søknad om tjenester
Helse og omsorg - Søknad til Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT-kort)

I
Individuell plan - Mal
Individuell plan - Søknad

K
Kultur - Registreringsskjema for lag og foreninger
Kultur - Søknad om idrettsstipend/kulturstipend
Kultur - Søknad om kulturmidler/driftstilskudd/driftstilskudd til foreninger for fysisk funksjonsh. og psykisk utviklingshemmede prosjekt-/investeringstilskudd
Kulturmidler - Søknad om driftstilskudd (pdf)
Kulturmidler - Søknad om prosjekt-/investeringstilskudd (pdf)

L
Landbruk - Avtale om leie av jord (pdf)
Landbruk - Spesielle miljøtiltak i jordbruket - SMIL (SLF) (pdf)
Landbruk - Søknad om avløsertilskudd ved sykdom mv. (SLF) (word)
Landbruk - Søknad om Bygdeutviklingsmidler (Innovasjon Norge)
Landbruk - Søknad om dispensasjon fra jordleiekontrakt (pdf)
Landbruk - Søknad om fritak fra kravet om driveplikt
Landbruk - Søknad om godkjenning av plan for nydyrking (SLF) (word)
Landbruk - Søknad om lån til landbruksformål (Innovasjon Norge)
Landbruk - Søknad om omdisponering av jordbruksareal (pdf)

N
Næring - Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk (salgsbevilling)
Næring - Omsetningsoppgave for alkoholdig drikk (skjenkebevilling)
Næring - Søknad om salgsbevilling for alkohol gr 1
Næring - Søknad om utvidelse/endrede vilkår av skjenkebevilling for en enkelt anledning
Næring - Melding om endring av bevilling
Næring - Søknad om engangs skjenkebevilling
Næring - Søknad om serverings- og/eller skjenkebevilling
Næring - Søknad om serveringsbevilling
Næring - Søknad om skjenkebevilling
Næring - Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap (ambulerende)
Nærmiljøtilskudd - Søknad om støtte til nærmiljøtiltak

O
Oppmålingsforretning - Fullmakt ved oppmålingsforretning
Oppmålingsforretning - Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Oppmålingsforretning - Kvittering for varsel ved oppmålingsforretning
Oppmålingsforretning - Rekvisisjon etter matrikkelloven
Oppmålingsforretning - Rekvisisjon, søknadspliktige tiltak

P
Park og idrett - Søknad om felling av trær i friområder og parker
Park og idrett - Utleiekontrakt Kvarsteinhallen
Park og idrett - Utleiekontrakt Venneslahallen
Psykisk helse - Søknad om tilbud på Hjørnet Dagsenter
Psykisk helse - Søknad om tjenester

S
Skogbruk - Rapportering av skogfond for småsalg
Skogbruk - Søknad om bygging av landbruksveg
Skogbruk - Søknad om tilskudd til miljøtiltak i skog
Skogbruk - Søknad om tilskudd til vegbygging
Skogbruk - Utbetaling fra skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur
Skole - Innmelding nybegynner ved grunnskole
Skole - Klage karakterer
Skole - Krav om sletting av gyldig fravær
Skole - SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
Skole - søknad om bytte av skole innen kommunen
Skole - søknad om elevpermisjon

T
Teknisk - Parkeringsgebyr/klage på ilagt parkeringsgebyr
Teknisk - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (pdf)
Teknisk - Avkjørsel kommunal vei
Teknisk - Gravemelding
Teknisk - Graving i kommunal veg - ferdigmelding
Teknisk - Montering av vannmåler
Teknisk - Plan for varsling og sikring av vegarbeider
Teknisk - søknad om avkjørsel til kommunal veg
Teknisk - Søknad om ferdigmelding tilknytn. til offentlig vann- og avløpsanlegg
Teknisk - Søknad om kommunal brøyting av private veger
Teknisk - Søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede (elektronisk)
Teknisk - Søknad om tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg
Teknisk - Søknad om utslippstillatelse