Organisasjonsendring i seksjon for helse og omsorg

Kommunestyret vedtok i desember ny organisering av kommunens helse- og omsorgstjenester.

Målet med omorganiseringen er å gi mer helhetlige, mer effektive og bedre koordinerte helse- og omsorgstjenester for brukerne, samt å håndtere fremtidens utfordringer sett i sammenheng med demografi og nasjonale føringer. 

Det opprettes en ny enhet; enhet for livsmestring. Enheten vil få ansvar for habilitering, psykisk helsearbeid og rus. Det er også vedtatt å opprette et tverrfaglig ambulerende bo-team med døgnbemanning som skal yte tjenester til brukere med utfordringer knyttet til rus, psykiatri, nedsatt funksjonsevne og nedsatt boevne. Jannicke Aasheim blir ny enhetsleder i denne enheten. Dagens enhetsleder i enhet for psykisk helse, Lars Otto Nome, har fått tilbud om stilling som avdelingsleder i enheten. 

Det opprettes en koordinerende og helsefremmende enhet. Enheten vil få ansvar for koordinering av helse- og omsorgstjenester, saksbehandling, rehabiliteringstjenester, hverdagsrehabilitering, private fysioterapeuter med driftsavtale, hjelpemiddellager, kreftkoordinator, hukommelsesteam (tidligere demensteam), friskliv, systemansvar for Profil og velferdsteknologi, syn- og hørselskontakt og kontaktperson inn mot Frivilligsentralen. Det er også avklart at boligtildelingen skal flyttes fra NAV til helse og omsorg. Stillingen som enhetsleder vil bli lyst ut. 

Implementeringen vil skje gradvis i løpet av første halvår 2017. Det vil komme ytterligere informasjon underveis og det presiseres at inntil videre er kontaktpersonene for de ulike enhetene de samme som i dag.

Publisert
31.01.2017
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1