Offentlig gjennomsyn eiendomsskatt 2017

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 81/16, den 15.desember 2016, om utskriving av eiendomsskatt i Vennesla for 2017, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 28. februar 2017. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesats, bunnfradrag og utregnet eiendomsskatt. 

Siste alminnelige taksering var i 2007. I stedet for ny, alminnelig taksering etter 10-årsfristen, velger kommunestyret for skatteåret 2017 i medhold av esktl. § 8A-4 å øke alle eiendomsskattetakster med 10 % av opprinnelige takst. (kontorjustering). 

Eiendomsskattesatsen for 2017 settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 11.  For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer), settes eiendomsskattesatsen til 4,5 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 12 A. 

For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr. 225.000,- pr. boenhet, jfr. esktl.§ 11, annet ledd. 

Tilsvarende justering av eiendomsskattetakstene gjelder også for alle eiendommer som er særskilt taksert før 1. mars 2017, jfr. esktl. § 8A-4. 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Vennesla kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 25, 4701 Vennesla, evt. epost til: eiendomsskatt@vennesla.kommune.no   

Skattelistene kan lastes ned her fra 28. februar: 

Skatteliste sortert på adresse
Skatteliste sortert på gnr/bnr
Skatteliste verk og bruk
Skatteliste kraftverk
Skatteliste omtaksert 2017
Fritak § 7

Rådmannen

Publisert
24.02.2017
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1

Kontakt