Eiendomsskatt 2016 - offentlig gjennomsyn

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak i sak 95/15, den 17. desember 2015, om utskriving av eiendomsskatt i Vennesla for 2016, og med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskattelisten ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1. mars 2016. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- og festenummer), eiendomsskattetakst, skattesats, bunnfradrag og utregnet eiendomsskatt. 

Eiendomsskattesatsen for 2016 settes til 7 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 11.  For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer), settes eiendomsskattesatsen til 4,5 promille, jfr. eiendomsskatteloven § 12 A.

Kommunestyret har vedtatt at for 2016 settes bunnfradrag for boliger og fritidseiendommer til kr 150.000,- pr. boenhet, jfr. eiendomsskatteloven § 11. 

Klage vedrørende fastsatt eiendomsskattetakst kan fremmes hvert år i forbindelse med den årlige utskrivingen av eiendomsskatt, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klagen må sendes skriftlig til eiendomsskattekontoret innen seks uker.

Eiendomsskattekontoret har adresse: Vennesla ommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 25, 4701 Vennesla, evt. epost til: eiendomsskatt@vennesla.kommune.no   

Skattelistene kan lastes ned her:

Eiendomsskatteliste 2016
Fritak §5 og §7
Delvis fritak §5
Kraftanlegg
Verk og bruk
September 2016

Rådmannen

Publisert
26.02.2016
Sist endret
20.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1