Rådet for funksjonshemmede

I henhold  til  §2 i ”Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m.” står det at ”Kommunane skal for det formålet som  er nemnt i §1 opprette råd eller anna representasjonsordning for  menneske med nedsett funksjonsevne.”

Det valgte rådet  for  funksjonshemmede består  av følgende personer:

Gunhild Slettedal leder (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon)
Steinar Fredriksen  nestleder (politisk representant)
Grete Bjønnum (rep. LHL)
Asbjørn Halvorsen (rep. for Hørselhemmedes Landsforbund)
Bernt Slettedal (politisk representant)

Wiggo Solheim vara (rep. for Norges Handicapforbund))
Klaus Lia vara (rep. for Norsk forbund for Utviklingshemmede)
Inger Turid Tonstad vara (politisk representant)
Kjetil Ubostad vara (politisk representant)

Peter Rosendahl  er sekretær.

Rådet for funksjonshemmede er representert på følgende områder:

Byggekomiteen for  kommunale bygg:  Gunhild Slettedal
Vennesla Boligstiftelse: Grete Bjønnum med Gunhild Slettedal som vararepresentant.
Utvalget for parkeringstillatelser: Asbjørn Halvorsen med Wiggo Solheim som vararepresentant.

Rådet for  funksjonhemmede  er et rådgivende organ for  kommunen. Alle  saksdokumenter som berører rådets  saksområde, skal  legges  fram for rådet i god tid  før kommunestyret/hovedutvalgene behandler sakene.

Publisert
06.04.2010
Sist endret
02.09.2016

Kontaktinformasjon

Politisk sekretariat:

Konsulent:
Hilde Grundetjern
Telefon: 38 13 73 32

Konsulent:
Beate Fjellestad
Telefon: 38 13 73 49

Konsulent:
Liv Karin Leland
Telefon: 38 13 72 24

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1