Kommunens kriseledelse

For å verne innbyggernes liv og helse har kommunen planer for å krisehåndtering og for å forebygge uønskede hendelser.  Dette gjør vi ved å sette inn risikoreduserende tiltak på prioriterte områder.

Vennesla kommune har en bredt sammensatt beredskapsorganisasjon som omfatter kommunens ulike fagmiljøer.

Kommunens kriseledelse:
Ordfører Torhild Bransdal
Tlf.: 38 13 72 10 / 38 15 35 10 / 908 92 732
 
Rådmann Svein Skisland
Tlf.: 38 13 72 12 / 38 15 33 52 / 911 075 09
 
Kommunalsjef Aslak Wegge
Tlf.: 38 13 73 31 / 38 15 48 74 / 958 36 756
 
Kommunalsjef Steinar Harbo
Tlf.: 38 13 72 81 / 481 57 951

Kommunalsjef Ragnhild Bendiksen
Tlf.: 38 13 72 77 / 476 22 996
 
Kommuneoverlege Per Kjetil Dalane 
Tlf.: 38 15 01 50 / 38 09 03 93 / 915 63 885
 
Koordinator Ingrid Sæther Konsmo
Tlf.: 38 13 72 28 / 415 56 690

Koordinator er sekretær, og i tillegg vil det være 2 loggfører.

I en krisesituasjon vil ordfører eller rådmann ta initiativ til samling av kommunens kriseledelse som vil ha en sammensetning avhengig av type krisesituasjon.

Kriseledelsen vil i tillegg kunne trekke til seg ressurser fra eksterne virksomheter som heimevern, Sivilforsvar, politi, sykehus o.a. Slike eksterne virksomheter inngår også i kommunens beredskapsråd som jevnlig møtes for å gjennomgå kommunens beredskap og for å diskutere hvordan en best kan opptre i fellesskap i krisesituasjoner.

I tillegg til tiltak satt i verk av kriseledelsen, vil kommunale enheter med daglige beredskapsoppgaver gjennomføre disse iht. sine beredskapsplaner (for eksempel brannvesen, vann- og avløps virksomhet).

Publisert
07.01.2010
Sist endret
11.06.2015

Kontaktinformasjon

Beredskapskoordinator: 
Ingrid Sæther Konsmo
Telefon: 38 13 72 28 / 415 56 690

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Venneslamoen 1, 4700 VENNESLA