Høring - utbygging av bredbånd

Vennesla kommune vurderer på ny å søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (tidl. Post- og teletilsynet) til videre utbygging av bredbåndsnettet i kommunen. 

Mulige områder for 2017 er vestlige deler av Hægeland og Øvrebø som har dårlig bredbåndsforbindelse, men også andre områder vurderes.

Alle som ønsker å komme med innspill til områder som en ønsker bygd ut blir invitert til å gjøre det innen 30. april.

Om bredbåndsstøtteordningen
Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.

Organisering av ordningen
Fylkeskommunen skal vurdere og deretter rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal foreta den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den totale budsjettrammen.

Kriterier
Det er seks evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte:

  1. Tallet på nye husstander som får et bredbåndstilbud
  2. Kostnadseffektivitet
  3. Lokal medfinansiering
  4. Plan for bærekraftig drift
  5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
  6. Hva dette har å si for lokal samfunnsutvikling

Beboere i områder som bygges ut må regne med at det må betales egenandeler og /eller ytes arbeidsinnsats for å få realisert prosjektet. Stønadsordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd (minst 4 Mbit/s) til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det anledning til å søke om støtte også for prosjekt for kapasitetsøkning i område uten tilbud om høykapasitets bredbånd (minst 30 Mbit/s) og der en ikke kan regne med kommersiell utbygging av høykapasitets breiband de nærmeste årene.

Innspill kan sendes post@vennesla.kommune merket med saksnummer 16/02503, eller på skjema under.

Navn:
 
Epost:
 
Telefonnummer:
 
Postadresse:
 
Navn eller saksnummer til innspill/høringen:
 
Merknader/innspill til høringen:
 
 
Publisert
31.03.2017
Sist endret
31.03.2017

Snarveier