Sentrum Nord - melding om fastsatt planprogram for områderegulering

Bygg- og miljøutvalget har i møte den 15.09.16, sak 70/16, med hjemmel i pbl. §§ 4-1 og 12-9, vedtatt «Planprogram – Områderegulering Sentrum Nord».

Et planprogram er en plan for hvordan områdereguleringen skal lages, hva som skal utredes og hvordan prosessen legges opp. Underveis i planarbeidet vil vi invitere til medvirkning og innspill. Planforslaget vil deretter bli behandlet politisk og sendt ut til offentlig ettersyn til alle berørte parter.

Fastsatt planprogram er prosessledende og kan ikke påklages. Fastsatt planprogram og andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelige i høyremenyen.

Publisert
20.09.2016
Sist endret
20.09.2016