Revisjon av kommuneplanen 2018-2030

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 11-13 har Vennesla kommunestyre i møte den 23.03.17 godkjent planprogram for revisjon av kommuneplanen for Vennesla 2018-2030, sak 13/17.

Som grunnlag for arbeidet med revisjonen er det utarbeidet et planprogram. Planprogrammet beskriver planprosessen og legger føringer for hvilke tema som skal vurderes i arbeidet med revisjon av kommuneplanen. Planprogrammet har i perioden 08.12.2016 - 08.02.2017 vært ute til høring og offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart av planarbeid.  

Gjeldende arealdel av kommuneplanen ble vedtatt 16. juni 2011, mens gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 21. mai 2015. Både arealdelen og samfunnsdelen er nå under revisjon, og forventes tre i kraft fra 2018.

Publisert
10.04.2017
Sist endret
10.04.2017

Kontaktinformasjon

Plan- og miljøvernrådgiver: Eirik Aarrestad

Telefon: 38 13 73 39 / 915 99 947

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1