Arealdel 2011 - 2023

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens område.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål og hensynssoner for bruk og vern av arealer. Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere kommuneplanens arealdel for hele eller deler av kommunens område med nærmere angitte underformål for arealbruk, hensynssoner og bestemmelser.

Les: Kommuneplankart
       Planbeskrivelse arealdel
       Planbestemmelser arealdel
       Konsekvensutredning

Publisert
02.02.2010
Sist endret
10.09.2014
Publisert av
Ruth Brenna

Kontaktinformasjon

Plan- og miljøvernrådgiver: Eirik Aarrestad

Telefon: 38 13 73 39 / 915 99 947

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1