Kommuneplan

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel.

Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og omfatter viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn.

Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven § 44 kan inngå i handlingsdelen.

Kommunestyret i Vennesla vedtok i møte 16. juni 2011 ny kommuneplan for Vennesla 2011-2023.

Kommuneplanen består av en samfunnsdel (Hefte 1), beskrivelse av arealdel (Hefte 2A), planbestemmelser med retningslinjer til arealdel (Hefte 2B), konsekvensutredning av nye utbyggingsområder (Hefte 2C) og kommuneplankart. I tillegg er det utarbeidet et hefte med statistikk/grunnlagsmateriale for kommuneplanen (Hefte 3).

Kommunestyret vedtok i møte 21. mai 2015 en revisjon av kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026. Etter revisjonen er Hefte 1 erstattet med «Hefte 1, revidert». I tillegg er Hefte 3 erstattet med «Vedleggshefte, revidert 2015» som er kommunens oversiktsdokument for folkehelse i Vennesla med statistikk/grunnlagsmateriale for kommuneplanens samfunnsdel 2015-2026.

Publisert
01.02.2010
Sist endret
29.05.2015
Publisert av
Eirik Aarrestad

Kontaktinformasjon

Plan- og miljøvernrådgiver: Eirik Aarrestad

Telefon: 38 13 73 39 / 915 99 947

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1