Personalgoder, lønn og arbeidsforhold

Lønn
Alle ansatte i Vennesla kommune er omfattet av hovedtariffavtalen (HTA). HTA er den viktigste tariffavtalen i KS-området med bestemmelser blant annet om lønn og godtgjøringer, lokale forhandlinger, arbeidstid og pensjon. Hovedtariffavtalen og kommunens egne grunnlønnsplasseringer angir lønnsplassering.

Pensjon
Som ansatt i Vennesla kommune er du medlem i KP (Kommunal Landspensjonskasse) eller SPK (Statens Pensjonskasse). Det er kun pedagogisk personale i skolene som har medlemskap i SPK. Som medlem i enten KLP eller SPK har du en av de beste pensjonsordningene i markedet. Pensjonsordningen dekkes i hovedsak av arbeidsgiver og kommer i tillegg til ordinær lønn. De ansatte bidrar med pensjonspremie tilsvarende 2% av lønnen. Du kan lese om dine medlemsfordeler på www.klp.no eller www.spk.no.

Forskring
Som medarbeider i Vennesla kommune er du forsikret mot skader og ulykker i arbeidet. Forsikringen omfatter gruppelivsforsikring, yrkesskade - og ulykkesforsikring.

Arbeidstid
Det finnes ulike arbeidstidsordninger i Vennesla kommune, avhengig av de tjenester og oppgaver som skal utføres. Dette er de hyppigst brukte:

 • Som hovedregel er gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid 37,5 timer. Dette gjelder for tjenester som kan gjennomføres med dagarbeidstid.
 • Ukentlig arbeidstid på 35,5 timer gjelder i turnusordninger hvor ordinært arbeid må utføres mellom kl 20.00 og kl 06.00 og/eller minst hver tredje søndag og ved døgnkontinuerlig skiftarbeid.
 • Som ansatt i Vennesla kommune har man mulighet for fleksitidsordninger der forholdene ligger til rette for det. Dette gjelder hovedsaklig stillinger hvor arbeidet utføres på dagtid. Med fleksibel arbeidstid kan man selv styre arbeidstiden innen gitte rammer. 

Lærerne har egen arbeidsavtale.

Arbeidsmiljø
Vennesla kommune anser helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) som et sentralt innsatsområde for å sikre et godt og forsvarlig arbeidsmiljø for kommunens medarbeidere samt å oppnå en rasjonell og effektiv tjeneste- og serviceproduksjon overfor kommunens innbyggere.

I Vennesla kommune gjennomfører vi årlige leder- og medarbeidersamtaler for alle kommunens ansatte. Medarbeiderundersøkelser gjennomføres hvert andre år og følges opp i hver enkelt avdeling.

Vi er en IA-bedrift. Målene i IA-avtalen skal bidra til å skape et utviklende og inkluderende arbeidsliv for alle ansatte i kommunen.

Bedriftshelsetjeneste
Falck Helse er Vennesla kommunes leverandør av bedrifts-helsetjenester.

Falck Helse
Barstølveien 34
4636 Kristiansand
Tlf: 02430
www.staminagroup.no

Vår kontaktperson:
Berit Hodne
HMS-rådgiver / ergoterapeut
Mob: 911 53 712

Bedriftshelsetjenesten kan bistå innenfor følgende hovedområder:

 • systematisk HMS arbeid
 • sykefravær
 • arbeidshelse
 • ergonomi
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • fysisk, biologisk og kjemisk arbeidsmiljø
 • rus og avhengighet
 • krisehåndtering
 • kurs

Bedriftsidrettslag
Vennesla kommunes bedriftsidrettslag (VK BIL) gir muligheter til både fysiske og sosiale aktiviteter. Bedriftsidrettslaget har inngått egen rabattavtale med Vennesla Treningssenter og gir også tilskudd til deltakelse i Terrengkarusellen.

I tillegg arrangerer laget turer og sosiale sammenkomster gjennom året for lagets medlemmer. Alt i et hyggelig og ivaretakende miljø!

Bedriftskunstforening
Er du interessert i kunst? Da kan du bli medlem i Vennesla kommunale kunstforening (begrenset til 150 medlemer). Vi kjøper inn kunstverk hvert år, disse blir presentert for medlemmene i god tid før trekning også presentert på kommunens Intranett-side.

Kunstverkene fordeles til medlemmene ved en årlig trekning, og som medlem er du garantert gevinst hvert tredje år.

Publisert
07.09.2015
Sist endret
26.10.2016

Kontaktinformasjon

Servicetorget
Telefon: 38 13 72 00

Sentralbordet
Telefon: 38 13 72 00
Epost: epost@vennesla.kommune.no
Fax: 38 15 79 19

Postadresse:
Postboks 25, 4701 VENNESLA

Besøksadresse:
Herredshuset, Venneslamoen 1